Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van Bright Boost zijn van toepassing op alle trainingen.

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie Bright Boost in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met Bright Boost is aangegaan.

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze deelneemt aan de dienstverlening van Bright Boost.

Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel Bright Boost als Opdrachtgever jegens elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bright Boost en een Opdrachtgever waarop Bright Boost deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bright Boost, voor de uitvoering waarvan door Bright Boost derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bright Boost en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Bright Boost niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bright Boost in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Bright Boost zijn 30 kalenderdagen geldig, behalve wanneer een andere termijn wordt vermeld op de offerte of aanbieding. Na deze aanvaardingstermijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

Bright Boost kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De overeenkomst tussen Bright Boost en Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst. Na de totstandkoming gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen, binden Bright Boost slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bright Boost daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bright Boost anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Bright Boost niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Uitvoering en gedragsregels deelnemers

Bright Boost zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsting de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht. De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende training. Bright Boost kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.

Artikel 5: Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen Bright Boost en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst is afgesloten nadat de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen na dagtekening van de eindafrekening dient de Opdrachtgever met Bright Boost in contact te treden wanneer de Opdrachtgever van mening is dat de overeengekomen werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht goedgekeurd te zijn.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Bright Boost derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bright Boost dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Bright Boost zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Bright Boost heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Bright Boost of door de Opdrachtgever gebeurt uitsluitend in onderling overleg.

Indien door Bright Boost of door Bright Boost ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Bright Boost is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bright Boost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bright Boost worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bright Boost zijn verstrekt, heeft Bright Boost het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Bright Boost ter beschikking heeft gesteld. Bright Boost is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bright Boost is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bright Boost zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bright Boost gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Bright Boost en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bright Boost op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bright Boost een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bright Boost gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bright Boost daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Bright Boost met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Bright Boost niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Bright Boost:

 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bright Boost rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever

Bij annulering door de Opdrachtgever van een bevestigde opdracht blijft de volledige betalingsverplichting voor de volledige bevestigde opdracht van kracht.
Bij datawijzigingen tot 14 kalenderdagen voor de afgesproken datum door de Opdrachtgever van een reeds bevestigde opdracht wordt een vergoeding van 50% van de opdracht in rekening gebracht. Vanaf 14 kalenderdagen voor de afgesproken datum wordt een vergoeding van 100% van de reeds bevestigde opdracht in rekening gebracht.

Voor de nieuwe data gelden de onverminderde deelnamekosten.

Het wijzigen van de samenstelling van de deelnemers is kosteloos mogelijk, tenzij dit aanpassingen aan de training vereist. Dit artikel is ook van toepassing bij annulering door overmacht.

Artikel 7: wijziging van de opdracht

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de overeenkomst of uitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Bright Boost de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 8: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Bright Boost

Bright Boost is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Bright Boost ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Bright Boost kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Bright Boost bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bright Boost kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bright Boost op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bright Boost de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Bright Boost tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bright Boost gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bright Boost gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bright Boost, zal Bright Boost in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bright Boost extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bright Boost anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bright Boost vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bright Boost op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Overmacht

Bright Boost is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bright Boost geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bright Boost niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bright Boost of van derden daaronder begrepen. Bright Boost heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bright Boost zijn verbintenis had moeten nakomen.

Bright Boost kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht van blijvende aard is, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Bright Boost ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bright Boost gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Bright Boost aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bright Boost aangegeven. Bright Boost is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Bright Boost heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bright Boost kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bright Boost kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bright Boost verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bright Boost echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Indien Bright Boost aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Bright Boost is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bright Boost is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Bright Boost aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bright Boost beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Bright Boost is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Bright Boost is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bright Boost aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bright Boost toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bright Boost is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bright Boost.

Artikel 12: Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Bright Boost voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bright Boost toerekenbaar is. Indien Bright Boost uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bright Boost zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bright Boost, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bright Boost en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Bright Boost behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bright Boost heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Het trainingsmateriaal (waaronder de software, hand-outs, documentatie) blijven eigendom van Bright Boost. Het is Opdrachtgever en/of deelnemer niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte trainingsmaterialen, software of andere documentatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van Bright Boost. Voorgenoemde handelingen kunnen derhalve alleen geschieden na van Bright Boost verkregen schriftelijke toestemming.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is het Opdrachtgever toegestaan de verstrekte materialen en documenten te laten gebruiken uitsluitend door de deelnemer, mits dit gebruik in overeenstemming is met het doel van de training.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bright Boost partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Bright Boost is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bright Boost het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Versie en wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Klachtenregeling

Bright Boost vindt de kwaliteit van haar dienstverlening heel erg belangrijk. Het kan voorkomen dat je een klacht hebt. Informeer ons dan in eerste instantie mondeling. We zullen dan proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kan er schriftelijk een klacht ingediend worden.

Hieronder staat beschreven hoe ons klachtenreglement werkt en hoe je een schriftelijke klacht kunt indienen.

Doel van de klachtenregeling

Recht doen aan de individuele klant met klacht en het zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen Bright Boost en de klant.

Daarnaast helpen klachten ons om onze dienstverlening te verbeteren. Klachten kunnen betrekken hebben op alle aspecten van onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wat is een klacht?

Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant van Bright Boost.

Wie is een klant?

Elke afnemer van een dienst van Bright Boost.

Hoe de klacht in te dienen?

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend per email via info@brightboost.com

Minimale inhoud klacht

Onderstaande gegevens zijn nodig om de klacht goed te kunnen verwerken:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres,
 • vermelding van de activiteit van Bright Boost waarop de klacht betrekking heeft,
 • de datum waarop de schriftelijke klacht is verzonden,
 • een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht,
 • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn de klacht te beoordelen.

Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

 • de medewerker van Bright Boost of onafhankelijke externe partij die de klacht beoordeelt,
 • de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld. We streven ernaar om ruim binnen 6 weken de klacht af te handelen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.
 • de mogelijkheid de klacht mondeling toe te lichten. Indien je dit wilt, kun je na ontvangst van de ontvangstbevestiging daartoe een afspraak maken met degene die de klacht beoordeelt.
Reactie op de klacht

Je ontvangt binnen zes weken een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht.

Onze inhoudelijke schriftelijke reactie bevat de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen.

Klachtenregistratie

Bright Boost draagt zorg voor registratie van de ingediende klacht.

De ingediende klachten worden gedurende een termijn van 2 jaren, gerekend vanaf de datum waarop de klacht is ontvangen, bewaard.

Vertrouwelijkheid

Bright Boost gaat vertrouwelijk om met alle klachten en gegevens die tijdens de behandeling van de klachten onder ogen komen dan wel ter ore komen.